اختلاف سطح سواد طرفین چه تا ثیری در زندگی دارد


سؤال :

اختلاف سطح سواد طرفین چه تا ثیری در زندگی دارد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام بستگی داره به اینکه سوادشون توچه زمینه ای باشه چون خیلی از علوم هیچ ربطی به زندگی زناشویی نداره تواین زمان دوسوم خانما باید بامردی ازدواج کنن سوادشون کمتره اگر آدم عاقل وفهمیده وبا عرضه ای باشه اشکال نداره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: