درآمد زن


سؤال :

درآمد زن


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما فقط موضوع را با عنوان درآمد زن مشخص کرده اید و سئوالی مطرح نکرده اید ، اما اگر دنبال اثر درآمد زن بر احساس ارزش ،‌ همت معیشت و تامین ،‌ روحیه و آرامش ،‌ مدیریت و هزینه کرد مرد ، و یا میزان حضور و همراهی ،‌ سامان بخشی به زندگی و فرزند آوری ، امنیت و سلامت روان خود زن و ... جویا باشید باید بدانید تخریبهای زیادی را ایجاد می کند می توانید در درسهای بنیانهای روانی زن و مرد از این توضیحات من درک بیشتری پیدا کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اشتغال و تحصیل زن