شوهر به سراغ کار و درآمد نمی رود


سؤال :

یعنی مرد میتواند بیکار بگردد و همه سختی ها را زن باید تحمل کند و هیچ نگوید؟! مگر وظیفه مرد کار کردن نیست؟! چرا شما همیشه زن را مقصر میدانید؟ زنی که با هزار امید و آرزو پا به خانه شوهر گذاشته و میبیند که شوهرش به سراغ کار و درآمد نمیرود باید چه کند؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما تشخیص ات از همت مرد غلط است ! فکر می کنی همت یعنی داشتن کار . در حالیکه همت یعنی دنبال کردن کار چه بسا کاری که مرد بتواند الان داشته باشد ، از سر تنبلی اش باشد و فرار از اینکه نمی خواهد جستجوی بیشتری بکند و دنبال بهتری باشد . کم نیستند مردهایی که می توانند کار بهتری داشته باشند و از سر تنبلی و سستی می گویند همین خوب است ! ولش کن !

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#بیکاری