رمزی صحبت کردن همسرم با خانواده خود


سؤال :

شوهرم بسیار مخفی ورمزی در مورد مسائل بسیار ساده وکم اهمیت با خانواده اش صحبت می کنداین موضوع مرا اذیت می کند احساس می کنم تا اخر عمر من فرد غریبه ای هستم البته خیلی برایم اهمیت ندارد ولی احساس می کنم زندگی خیلی بی روح است چون من فقط باید درمورد اوضاع جوی با اوصحبت کنم منظور من کنجکاوی درمورد زندگی خانواده اونیست همین قدر خیلی کوتاه ومختصر سناریوی جالبی شد ولی بسیار برای خودم متاسفم که باید اینگونه مبهم زتدگی کنم منتظر کلام زیبا وراهگشای شما هستم ارادتمند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه حق شماست و درست است این است که حالت و دریافتت را از مسایل پیرامونت مثل همین که میگویی مطرح کنی و برای همسرت توضیح دهی که چه نتیجه ای می گیری و این توضیح باید فارغ از هر مجادله و حکم و اصراری باشد و به همسرت هیچ نسبتی ندهی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز