چه مسائلی را برای همسرم روی کاغذ بیاورم


سؤال :

هوالحق وبازهم سلامی دوباره منظورتان ان است که هرحرفی که دردلم است رابراش روی کاغذبیاورم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بله هر حرفی را به شرط آنکه حرفهایت توضیح مسایل و رنجها و نگرانی های خودت باشد نه نسبت دادن به او و شکایت از او

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز