تکالیف همسری زن و تکمین از مرد


سؤال :

خدا راشکروسپاس که افراد سخی و خیرخواهی چون شما را برای ما نعمت قرار داد،سربلندی وعاقبت خیری را برای شماوامثال شما وتوفیق بندگی وطاعت رو برای خودم وامثال خودم از خدای منان خواستارم.سه سوال: 1.راه حل رهاشدن ازشر خصلت بد مقایسه کردن،خصوصا مقایسه برخی رفتارهای همسربا افراد دیگر البته به جز شمردن هرروزه ی محاسن شوهر 2.اگر زنی حس جاذبه و قوام از مردش دریافت نکند(یعنی مردش برایش دلپذیر نباشد) واز طرفی نیاز به این حس را در خود ببیند باید چه کند؟ 3.تکالیف همسری زن به جز تمکین وولایت پذیری از مرد،ایجاد آرامش در خانواده ویاوری مرد در بندگی چیزهای دیگری هم هست؟برای خود چیست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اول باید دید احساس های ما متین و درست اند؟ و برای این فهمیدن لازم است آنچه گمان می کنیم رابا خبره کارشناسی ارزیابی اش کرد آنوقت لازم است به تفسیر و شرح روشنی از آنچه می خواهیم و نیاز به آن داریم که از طرف همسرمان دریافت کنیم را ، روشن و شفاف و مفصل و واضح بدهیم و منتظر نمانیم که خودش بفهمد و اجرا کند زندگی هم ملاک عملش تکالیف نیست ، شور و شوق و بهره و تامین و همدلی و رشد دادن است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تکلیف
#احساس