رسیدن ب عشقم


سؤال :

من و عشقم ب هم علاقه داریم اما پدرعشقم از وقتی فهمیده ما دوست مجاری بودیم نمیزاره ب هم برسیم باید چیکار کرد؟؟


جواب :

در ضمن یک نکته مهم هم یادتون نره ممکنه عشقتون مخالفت پدرشونه بهانه کرده باشه..... نمیخواهم قضاوت کنم ولی این احتمال هم میتونه جدی باشه.

عکس مشاور
مشاور: مهدی غلامی

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#زودرنج