ریش زدن مردان باتیغ


سؤال :

چرا ریش زدن مردان باتیغ حرام است؟


جواب :

حرمت تراشیدن ریش به علت نهی کردن پیغمبر اسلام از این کار بوده . خداوند در قرآن ایه 80 سوره نسا می فرماید هر کس پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است.

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#ریش زدن
#تیغ