تاچه اندازه ی دردوره ی عقدبایدمحبت کرد


سؤال :

باسلام من دردوره ی عقدم خانواده ام میگوینددردوره ی عقدنبایدخیلی به شوهرت محبت کنی هیچگاه به اونگودوستش داری خیلی علاقه به اونشان نده وخیلی مسایل دیگرفقط کافیست احترام اورابگیری من واقعاخسته شده ام ازینورهمسرم شکایت میکردکه توحتی1بارم به من نگفته ای دوستت دارم من این همه گفته ام والان حس میکنم شرطی شده اگرباکلمات محبت امیز مراصداکندباکلمات محبت امیزپاسخش رادهم که دادم ندهم سری بعدخیلی ازین کلمه هااستفاده نمیکندواقعانمیدانم چطوربرخوردکنم تاچه حدمحبت کنم خواهش میکنم دراین موردمفصل مراراهنمایی کنیدمثلامیگویندوقتی همسرم ازشهردیگربه منزل ما می ایدمیگویندشبهاپیش اونخواب وخیلی مسایل دیگرلطفاراهنمایی ام کنیدمتشکرم


جواب :

سلام به هیچ وجه سفارشات اطرافیان را جدی نگیر چون نه مشاور خوبی هستند نه از شناختها و مهارتهای زناشویی آگاهی دارند برخلاف نظر دیگران شدیدا به همسر محبت کنید خصوصا اگر محبت قلبی و معرفتی باشد چنانچه با کلامی ولو مختصر همراه شود اثر گذار خواهد بود کلمه شدیدا محبت کنید به معنای شرطی کردن طرف مقابل نیست شدیدا یعنی شدیدا در درون دوستش داشته باشی و باعث ناراحتی او نشوید و حتی وقتی حرف ناحقی میزند با محبت و عشق و صمیمیت مطلب را به او منتقل کنید نه اینکه با ناراحتی و خشم و اینکه شب با همسرتان باشید نه منع قانونی و نه شرعی و نه علمی داریم لکن مراعات عرفیات را تا حدامکان داشته باشید

عکس مشاور
مشاور: قاسم سوری

email keleedsit@yahoo.com

کلید واژه ها:


#محبت
#روابط