حساسیت بیش ازحدشوهرم گاهی اوقات بابت تنهایی رفتن من


سؤال :

باسلام شوهرم بنظرم به من خیلی حساس است ایالازم است دردوره ی عقدهم من بابت هرجاکه میروم حتی منزل خواهرم ازهمسرم اجازه بگیرم؟من فقط ایشان رادرجریان میگذارم که من دارم به فلان جامیروم دومین سوال من این است مثلاایااشکال داردمن بعدشام همراه خواهرم که مهمان مابودن همراهشان به خانشان بروم من مجردهم بودن خیلی اوقات به اصرارخواهرم که تنهاست وصبح شوهرش به سرکارمیرودومن هم تنهام به خانشان میرفتم چه اشکالی داردشوهرم میگویدازصبح پیش هم بودی چه لزومی داردبعدشام فقط برای1خواب به خانه ی انهابروی میگویدشوهرخواهرت نامحرم است ومن به اواطمینان میدهم که من دراتاق خواب بسته به تنهایی میخوابم میگویدشب چطوربه دستشویی بروی پوشیده نیستی من واقعاپذیرش این مسائل برایم سخت است بااینکه خانواده ی من به اندازه ی کافی به ایشان احترام میکنن میگویدشماچون شوهرخواهرت ماشین داردکارداردو...اورابیشتردوست داریدمیگویدحتی توچندبارپیش من ازاوتعریف کرده ای خب من درناراحتی راجع به برخی مسایل وقتی میگویدمن برایت فلان کارراکرده ام کدام مردی همچین کاری میکندمنم میگویم همه مثلاشوهرخواهرم وگرنه من تعریف بیخودنمیکنم ازکسی اوحرص من رادرمی اوردمن هم میگویم بااوکه صحبت میکنم میگوید باشه اصلاهرکاری دوست داری بکن وبعدهم دراخرمیگویم ازدست من دلخورنباش همه ی اینهاازاتش عشق من به توست من واقعادارم حس میکنم محدودم چرااونبایدبه انتخاب من بگذارمن این ترم به خواسته ی اوچون دانشگاهم درملایربودومن خودم همدان گفت نروسخته انتقالی میگیریم نرفتم وخب الان حوصله ام سرمیرود حس میکنم خیلی محدودشده ام نکنداشتباه انتخاب کرده ام


جواب :

سلام از مجموع داده ها و اطلاعاتی که دادید چند نکته برداشت میشود ۱. شما متاسفانه از جهت شناختی مرد را نمی شناسید بخاطر همین در برخی موارد به جای اینکه او را به سمتی سوق دهید که به شما تکیه گاهی بدهدبا او به ستیز بر می خیزید در حالیکه با مقداری شناخت و مهارت میتوان خواسته های خود را از همسر تقاضا کرد و به آنها دسترسی پیدا کرد ۲. هیچ گاه همسرتان را با دیگری خصوصا آشنایان مقایسه نکنید ولو مقایسه به حق .این مقایسه غرور مرد را جریحه دا میکند و فاصله دلی را کم میکند و در برخی موارد باعث سوءظن میگردد ۳.اگر محدود هم هستید ابراز محدودیت نکنید چون خروجیش این است که تو ظالمی و من مظلومم که محدودم کردی و این یعنی ظالم سازی از شوهر .واگر شوهر ظالم شدانتظاری جز ظلم نداشته باشید .شما باید با ارتباط عاطفی بیشتر و بکار بردن تکنیک هایی مثل وجدان درونی او را به سمتی ببرد که از درون احساس ظلم به شما بکند نه اینکه از بیرون او را ظالم معرفی بکنید ۴.به هیچ وجه سخن شوهرتان در مورد خوابیدن در خانه خواهر را کوچک نشمارید زیرا اولا سوظن او را تحریک میکنید و ثانیا ضرورتی ندارد که چنین بکنید و ثالثا نادیده گرفتن سخن او باعث اقتدارشکنی او میشود ۵.برای برون رفت از مشکلات و خصوصا راهکار عملی پیدا کردن حتما مشاوره حضوری تشریف ببرید و ترجیحا دو نفر حاضر شوید چن اطلاعات دقیق تر و تشخیص نافذتر و تجویز موثرتر خواهد بود

عکس مشاور
مشاور: قاسم سوری

email keleedsit@yahoo.com

کلید واژه ها:


#حساسیت
#عصبانیت