چطورخیانت رافراموش کنیم


سؤال :

چطورخیانتی راکه دوستان به مامیکنند وباعث ضربه روحی به مامی شودرافراموش کنیم ودیگربخاطراین موضوع ناراحت نشویم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه از خیانت دوستان آزرده بشویم ، به خودمان نهیب بزنیم که چطور با چشم های بسته ، با کسانی دوستی می کنیم که استعداد خیانت کاری دارند پیداست شما در هنگام گزینش دوست ، قدرت تشخیصی ات کم است و یا از مشاوره ها و نظر صاحبان خرد کمک نمی گیری . لازم است از حادثه ها عبرت بگیری . بجای رنج بردن یاد بگیری برای دوست گزینی قواعد داشته باشی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی