شرح دل


سؤال :

همچو نی مینالم از سودای دل آتشی در سینه دارم جای دل من که با هر داغ پیدا ساختم سوختم از داغ ناپیدای دل همچو موجم یک نفس آرام نیست بس که طو فان زا بود دریای دل


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دل باید بزرگتر از اینها باشد که برای این چیزهابه آه و سوز بیفتد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی