خودباوری


سؤال :

سلام.نخیر هیچ وسواسی ندارم اما خیلی نسبت به رفتار دیگران بادیگران ورفتار دیگران با خودم،حساسم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این حساسیت هم جای اشکال است دخترم و آرامش تو را از بین می برد . چون نه قرار است و نه ممکن است که آدمها بر حسب خوشامد شما رفتار کنند از پاسخت به سئوال عادی من هم این حساسیت زیادی و بیمار گونه ات پیداست !! \" وسواس ندام \" یا حرکت وسواسی در خودم ندیدم \" کافی بود ، جوابت را ببین : نخیر هیچ !!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی