مهمان


سؤال :

سلام اگر کسی فامیلهایی داشته باشه که وقت و بیوقت ازراه میرسن واهل رعایت حال صاحبخانه نیستند بهرین راه رفتار کردن چیست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر شما تصمیم گیر نیستید و والدین تان در این مورد تصمیم گیر هستند ، الزامی ندارد شما در هر آمدن و رسیدن مهمانی در خدمت باشید و هم نشینی کنید و پذیرایی نمایید می توانید مودب و متین عذربخواهید و در جایی جداگانه به کارهای مورد نیاز شخصی خودتان بپردازید این گمان که اگر مهمان آمد همه اهالی خانه موظف اند در زمان حضور مهمان در معرض باشند ، گمان غلط و بیجایی ست حتی اگر مهمان مدعی شد ، ادعایش نابجاست همچنان که اگر شما مانع رسیدن مهمان شوید هم انتظاری نابجا داشته اید از سئوالتان بوی زودرنچی و حساسیت و تحریک پذیری بالا به مشام می رسد . مراقب باشید .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی