تمرکز حواس


سؤال :

اصلاتمرکزندارم وزود از درس هایم خسته میشوم ولی علاقه دارم باید چکارکنم باشوق میرم درس میخونم بعد یه ساعت نشده خستم میشهدانشجوی پزشکی هستم درسام خیلی زیاده به خاطر همین در درسهایم موفق نیستم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم علت این است که با آرامش و امنیت درس نمی خوانی و مدام دنبال وای و آی و نکند و مبادا و نمره و مقایسه و اینهایی اینها اضطراب می آورد ، اضطراب تمرکز و جذب را می برد ، تمرکز که رفت فراگیری سخت می شود ، بعد نمره افت می کند و باز تو نگران تر می وشی و این می شود یک سیکل باطل

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی