بدخلقی خواهر شور


سؤال :

خواهرشوهر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خواهر شوهر شما دختر ذلیل و احمقی ست ، تو خودت را به دنباله احمق نبند تو برای شوهرت همسر خوبی باش و به جلب شور و شوق او به خودت همت کن و از هر شکایتی از خانواده اش پرهیز کن ، آنوقت اگر خواهرش خودش را جر هم بدهد راه به جایی نمی برد و هیچ تاثیری در شوهرت نمی گذارد راه نفوذ خواهر شوهر در برادرش از وقتی باز می شود که تو بخاطر بدرفتاری های آنها با همسرت بدرفتار می شوی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#خواهر شوهر