روابط زوجین


سؤال :

سلام من وهمسرم تقریبا هرشب رابطه داریم ایااین مسئله باعث افتادگی رحم یا مشکل دیگری میشود ؟؟


جواب :

سلام -شما د ر دوران عقدید یا ازدواج کرده اید ود رهر صورت چه مدت از عقد یا ازدواجتان گذشته است ؟و ایا هردو نفر گرم مزاجید یا خیر ؟چون این موضوع به تناسب افراد مختلف فرق می کند .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#زودرنج
#عصبانیت