عقد


سؤال :

دوران عقدورفت وآمد


جواب :

عقد طولانی نشود و الا خسارات جبران ناپذیری دارد رفت و امد و نوع روابط بر اساس فرهنگ قومی و عرف اجتماعی صورت پذیرد

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عقد_رفت وآمد