خود ارضايي و بلوغ زودرس


سؤال :

آيا خود ارضايي باعث بلوغ زودرس در سنين پايين در مردان مي شود؟


جواب :

از لحاظ روان‏شناسى ژنتيك در تحول روانى انسان، دوره مهمى وجود دارد كه بين دوران كودكى و بزرگسالى قرار مى‏گيرد و به دوره نوجوانى مرسوم است كه اولين مرحله نوجوانى، آغاز بلوغ مى‏باشد. بلوغ يعنی کامل شدن، يعنی مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی. عواملی كه باعث بلوغ می شوند کاملاً و به درستی برای ما شناخته نشده اند. یک محور مهم در بدن وجود دارد که ممکن است دربرگیرنده عوامل مربوط به بلوغ جنسی باشد که به نام محور هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد جنسی یا غدد فوق کلیوی، مورد توجه بسیار است. عامل اصلی تعيين سن بلوغ وراثت است. عوامل ديگری که در شروع سن بلوغ تاثير می‌گذارند شامل: مراقبت‌های پزشکی ، سلامت جسمی، تغذيه، محيط و شرايط جغرافيايي است این عوامل باعث تغییر طبیعی در دستگاه تناسلی و بلوغ جنسي خواهد شد. بلوغ جنسى در سنين قبل از 9 سالگى در پسرها به عنوان يك رويداد غير طبيعى تلقى مى شود. بلوغ زودرس واقعى يا بلوغ هم جنسىIsosexual كامل، زمانى به وجود مى‌آيد كه مردسازى ناقص و فرآيند اسپرماتوژنز (ساختن اسپرم) روى داده باشد. در حالى كه بلوغ زودرس كاذب يا بلوغ زودرس هم جنسى ناقص در مواردى به وجود مى‌آيد كه مردسازى بدون ساخت اسپرم اتفاق افتاده باشد. يعنى اينكه تشكيل آندروژن ناشى از فعال شدن زودرس سيستم هيپوفيز ـ هيپوتالاموس نيست. هرچند افتراق اين دو مشكل است، اما اين تفاوت وجود دارد. هرچند ارتباط خودارضايي با بلوغ زودرس، ‌مخالفاني نيز دارد اما بعيد نيست علاوه بر دلايل فرهنگي، محيطي و تربيتي، تحريك ارتباط مغري مذكور و سيستم تناسلي نيز به بلوغ زودرس بينجامد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#خود ارضايي (استمناء)