شغل


سؤال :

من شوهرم به کشت وکارخیلی علاقمنده ولی من میبینم توی اینکارش سودزیادی نیست یعنی چون اول زندگی هست بایدکارخوبی پیداکنه که بتونیم زندگیمون روشکل بدیم ولی نمیدونم چجوری بهش بگم که ناراحت نشه وفکرنکنه به علاقش احترامی نمیذارم وهم منظورم روبرسونم،من چجوری میتونم بهشون بگم که این شغل آینده ی ماروتامین نمیکنه؟


جواب :

سلام شما باید پیشنهادی داری به همسرت بگیی وظرفیت روانی ایجادکنی خودش تصیمیم بگیرد

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#شغلی
#مهارت