نارضایتی


سؤال :

ماپرشوهرازازدواج مامخالف بود ومن بعد۳ماه فهمیدم....به شوهرم گفته برو زن بگیر...بامن به ظاهر رفتارش خوبه ولی باحرفاش شوهرمو داره ازم دور میکنه...چکارکنم


جواب :

سلام شمابایدارتباط خودتوباهمسرت بیشتر کنی واز طریق شوهرت به مادرشوهرت محبت کنی نیاز واحساست به شوهرت درمیان بزار بدون قضاون وحکم صادرکردن

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#نارضایتی
#مادرشوهر