رفتن در زمان معین و مخالفت شوهر به زودتر رفتن


سؤال :

سلام افای دکتدببخشیدکه من سوالم راازشمابدپرسیدم وباعث شده شماطوری دیگربرداشت کنیدمن قبول دارم شوهرم وظیفه داردمنزلی برایم فراهم کندامامشکل من این است که من به شوهرم میگویم تاماه اینده برویم اماشوهرم میگویدتا4ماه دیگرنمیرویم .امامن اصلاصبرندارم چون میگم فکرم ناراحت باشه به بچه وزندگیم درست نمیتونم برسم چون دغدغه دارم چه جوری صبرکنم که صدای خانواده شوهرم مدام توگوشمه تمام لحظه هااسترس دارم کسی پایین نیادمهمون میاداسترس دارم باورکنیدیه روزنمیتونم ازمجبوریه حالاشمابگیدمن چیکارکنم تاشوهرم قبول کنه بریم اصلاکمکم کنیدبگیدمن چیکارکنم ببخشیدخیلی حرف زدم کمی سبک شدم بعدخداراهنمایی شمابازم ممنون خدانگهدارشماوخانواده تان.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تا 4 ماه دیگر صبر کن و دیگر چیزی نگو و تنها بخواه که در مدتی که در اینجا هستید تو را در برابر خانواده اش از مسایلی که التهاب داری نگهداری کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر