منزل


سؤال :

1.5سال است که ازدواج کردیم و بالای منزل پدری سکنی گزیدیم قصد تغییر مکان رادارم و همسرم به شدت عطش خانه دار شدن دارد آیا این تغییر مکان میتواند این عطش زاید الوصف را کاهش دهد؟ البته من به دنبال خرید منزل نیز هستم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم عطش خانم شما عمدتا ناشی از میل زیاد به تغییر از محل پدری ست که می بیند تنها با مسئله خرید منزل ممکن است استقرار در خانه پدری تا اکنونش هم اشتباه فاحشی بوده است که زن تو را از خودت و خانواده ات دور کرده است فوری منزل دیگری اجاره کن و از اینجا برو چه بسا برخی از اجتنابهای زن از روابط جنسی ( که در سئوال قبلی ات بود ) هم مربوط به رنجش از بودن در خانه پدری ات باشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#منزل پدر