حدیث تربیت


سؤال :

اينكه در آموزه هاي ديني آمده است كه تا هفت سال به كودك امر و نهي نشود يعني چه؟ آيا بايد با همه خواسته هاي او موافقت شود؟


جواب :

متن روايت اينگونه است ((فرزندت را تا 7 سالگي رها كن كه بازي كند و هفت سال دوم او را ادب نما (و يؤدب سبع سنين ) و هفت سال سوم را ملازم و همراه و مشاور خودت قرار بده , در اين صورت اگر رستگار شد, پس چه خوب خواهد بود و گرنه خيري در او نيست )) بنابراين قيد ((به او امر و نهي نكنيد)), به چشم نمي خورد. اما در مورد رها نمودن فرزند و محدوده آزادي كودك در 7 سال اول بايد اينگونه بيان شود كه؛حدود آزادي فرزندان در تعليم و تربيت بر اساس يك سلسله معيارهايي كه تعيين كننده ي ميزان اختيار وآزادي او در دوره هاي مختلف رشد(سن ،جنس )است مشخص مي گردد و درحقيقت صورتهاي گوناگون آزادي نسبت به دوره هاي مختلف رشد متفاوت مي باشد.پس حدود آزادي عمل يك كودك را، شرايط و ويژگيهاي شخصيتي ومحيطي او تعيين مي كند. فرد در كودكي اول به علت محدوديت شناختي،حركتي ورفتاري خود قادر نيست يك پرتگاه را ازيك سطح همواربه خوبي تميزدهد يادرصورت مواجه شدن باسقوط، خود را نجات دهد، يا قسمت شكسته ي يك شيشه را،به عنوان جزئي خطرناك آن پديده درنظرداشته باشد،و...لذا شرايط و ويژگيهاي سني اين كودك به ما اجازه نمي دهدكه او را با توجه به حق آزادي اش در اين سن درمواجهه با خطر رها كنيم وحيات او رابه مخاطره بيندازيم. ولي درعين حال به اين معنا هم نيست كه دركليه جوانب،او را مورد امر و نهي قرار دهيم. از دست دادن اين فرصت يعني آزادي در اين دوره يعني ازدست رفتن فرصت رشد و پيشرفت وترقي در كسب مهارتهاي انساني واجتماعي. اگر خانواده ،آزادي سالم كودكش را از او سلب كند، ممكن است باعث آسيبهاي رفتاري مانند: بي كفايتي،خجالتي بودن، ناتواني در كسب حقوق خويش، عدم رعايت حقوق ديگران،ترس از اجتماع،ترس ازمسئوليت پذيري،ضعف درخودگرداني و ... ميگردد كه اين رفتارها علائم ناسالمي است كه از سلب آزادي و يا ارائه آزادي نامعقول بركودك سرچشمه مي گيرد. لذا طبق اين حديث زيبا فرزندان در 7 سال اول آزاد هستند اما بايد اين نكته را مورد توجه قرار دهيم كه در عين آزاد بودن محدود نيز هستند و در شرايطي والدين بايد آنها را مورد امر و نهي قرار دهند. نویسنده: حامد محقق زاده بيشتر بدانيم رفتار والدين و تربيت فرزندان،عباس خورشيدي مشكلات تربيتي را چگونه حل‌كنيم؟ ،محمد رضا شرفي راهنماي والدين و معلمان در تربيت و آموزش كودكان ، اسماعيل بيابانگرد حدود آزادي، علي قائمي

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربیت فرزند