ساخت آدمک با آلت تناسلی توسط کودک


سؤال :

پسر 4 ساله اي دارم كه به مهد کودک مي رود؛ در مهد به هنگام خمير بازي آدمكي مي سازد با آلت تناسلي مردانه و باعث نگراني من و مربي اش شده است؛ اين در حالي است كه او اصلاً رفتار جنسي يا سوال جنسي نداشته است؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.


جواب :

پرسشگر گرامي از اينكه با ما سخن مي گوئيد خرسنديم و اميدواريم كه ارتباط شما با ما تداوم داشته باشد. وقتي بچه ها، دنياي بيروني خود را كشف مي كنند نسبت به بدن خود و اعضاي خصوصي بدن همجنس و يا غير همجنس خود نيز به طور طبيعي كنجكاو مي شوند. شكل اعضاي تناسلي براي كودك جالب است، خصوصاً اگر والدين نسبت به اين عضو كودك حساسيت زيادي نشان دهند و با رفتار خود، كودك را نسبت به آن حساس كنند. اين كنجكاوي جنسي تا حدي طبيعي است و بيشتر والدين هنگام رويارويي با آن براي اولين بار مي فهمند كه واقعاً بايد براي رفتار فرزند خود حدودي را تنظيم كنند تا بداند از نظر اجتماعي كدام يك از رفتار هاي او در خصوص مسائل جنسي قابل قبول است. نكته كليدي در اين زمينه اين است كه تصوري كه كودك از كنجكاوي جنسي دارد، با تصور بزرگتر ها از اين مسئله تفاوت زيادي دارد. اين رفتارها بيش از آنكه جنبه جنسي داشته باشد، جنبه كنجكاوي دارد. كنجكاوي كودك در زمينه مسائل جنسي را بايد از مقوله مسايل جنسي جدا نمود. معمولاً اين گونه رفتارها، از ديد كودك جنبه اخلاقي ندارد؛ لذا هر گونه برخورد نسنجيده اي ممكن است سبب گيجي او شده و موجبات احساس گناه و افسردگي وي را فراهم سازد. همانطور كه از مطالب بالا روشن شد، رفتارهاي جنسي كودك به هيچ عنوان رنگ و بوي مسائل جنسي را ندارد و كودك فقط ار روي كنجكاوي چنين رفتارهايي را انجام مي‌دهد، بنابراين بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه تصور كودك از مسائل جنسي با تصوري كه يك فرد بزرگسال از اين مسائل دارد، تفاوت بسيار زيادي دارد. رفتار كودك از روي كنجكاوي است، پس نبايد در اين زمينه، كودك شما را مقصر دانست. رفتار كودكتان يك رفتار كودكانه بوده است كه از او سر زده است. اكنون كه مشخص شد رفتارهاي به ظاهر جنسي كودك تنها بخشي از كنجكاوي او ست. اين سوال مطرح مي شود كه با اين رفتار او چگونه باید برخورد كرد؟ 1. از مربي مهد بخواهيد براي مدتي(حداقل سه هفته) در مهد به گونه اي برنامه ريزي كند كه زمينه بازي كودكتان با خمير وجود نداشته باشد و يا اينكه از كودکتان بخواهد چيزهايي به غير از بدن انسان بسازد. پس از اينكه اين مدت گذشت دوباره از كودكتان بخواهد تا آدمك بسازد. چنانچه رفتار او تكرار نشد، لازم نيست در اين زمينه نگران باشيد و خود به خود رفتار كودك به خاموشي سوق پيدا مي كند. البته اميدوارم كه اولين برخورد مربي مهد و شما مادر گرامي موجب حساسيت كودكتان نشده باشد و در اولين برخورد شما و مربي مهد به صورت عادي رفتار كرده باشيد، در غير اينصورت بايد بگويم احتمال اينكه فرزندتان نسبت به رفتار خود حساس شده باشد و دوباره آن را تكرار كند وجود دارد. 2. چنانچه رفتار كودكتان تكرار شد : - به ياد داشته باشيد كه رفتار او جنبه اخلاقي ندارد كه بابت آن نگران شويد، پس خيلي عادي با او رفتار كنيد. چنين رفتاري به هيچ عنوان رنگ و بوي جنسي و يا نشانه انحراف نيست بلكه موضوعي است كه به صورت طبيعي و به دليل كنجكاوي كودك در ذهن او نقش مي بندد. - به آرامي در كنار كودك قرار بگيريد و با او در مورد زيبايي آدمكي كه ساخته صحبت كنيد، خيلي آرام به او بگوئيد، بخش هايي در بدن ما آدم ها وجود دارد كه بايد از دید ديگران آن را مخفي كنيم؛ به آرامي و بازبان كودكانه اين موضوع را برايش توضيح دهيد و بگوئيد آدمك تو هم بايد اين قسمت از بدنش مخفي باشد و به من اجازه بده تا تن او شلوار كنم (بهتر است در اين مورد با مربي مهد صحبت كنيد و از او بخواهيد تا اين روند را دنبال كند). - نسبت به اين رفتار كودك حساسيت نشان ندهيد و او را نسبت به اين رفتارش حساس نكنيد، چنانچه در برابر رفتار او حساسيت نشان ندهيد خود به خود رفتارش به سمت خاموشي مي رود. باز با ما سخن بگوئيد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#تربیت فرزند