انواع اختلالات


سؤال :

انواع بيمارى‏ هاى روانى و دسته‏ بندى آنها را مختصراً توضيح دهيد.


جواب :

اختلال ‏هاى روانى براساس طبقه‏ بندى متن تجديد نظر شده راهنماى تشخيصى و آمارى اختلال ‏هاى روانى انجمن روانپزشكى آمريكا عبارتند از : 1. اختلال‏هايى كه معمولاً نخستين بار در دوره شيرخوارگى، كودكى يا نوجوانى تشخيص داده مى‏شود. شامل عقب‏ماندگى ذهنى، بيش فعالى اضطراب‏هاى دوره كودكى، اختلال‏هاى مربوط به خوردن مثل بى‏اشتهايى و ساير انواع انحراف از رشد طبيعى مى‏شود. 2. اختلال‏هاى شناختى. شامل اختلال‏هايى است كه در آن‏ها نشانه‏ ها مستقيماً مربوط به آسيب مغزى يا وجود يك وضع غيرعادى در محيط زيست شيمايى مغز است؛ ممكن است در نتيجه پيرى، بيمارى‏هاى تباه كننده دستگاه عصبى مثل سفيليس، آلزايمر، يا فروبرى مواد سمى مثل مسموميت ناشى از سرب يا الكليسم شديد ايجاد مى‏شوند. 3. اختلال‏هاى مربوط به مصرف مواد. شامل استفاده از الكل، باربيتورات‏ها، آمفتامين‏ها، كوكائين و داروهاى ديگر كه تغييرات رفتارى ايجاد مى‏كند. 4. اسكيزوفرنيا و ساير اختلال‏هاى روان پريشى. شامل گروهى از اختلال‏ها با ويژگى‏هاى فقدان تماس با واقعيت، پريشانى‏هاى بارز انديشه و ادراك و رفتار عجيب و غريب. 5. اختلال‏هاى خُلقى. پريشانى حالت خلقى؛ شخص ممكن است به شدت افسرده، يا به طور غيرعادى سرخوش باشد و يا بين دوره ‏هايى از سرخوشى و افسردگى نوسان كند. 6. اختلال‏هاى اضطرابى. شامل اختلال‏هايى است كه در آنها اضطراب نشانه اصلى اختلال است (مانند اضطراب فراگير يا اختلال‏هاى وحشت‏زدگى، وسواس فكرى - عملى و...). 7. اختلال‏هاى جسمانى شكل. نشانه‏ هاى اختلال جسمانى است، ولى هيچ گونه مبناى عضوى براى آنها نمى‏توان يافت و به نظر مى‏رسد كه نقش اصلى با عوامل روانى است مانند بيمارى هيسترى (مانند خانمى كه از پرستارى مادر عليل خود منزجر است، ناگهان دچار فلج دست مى‏شود) و بيمارى‏هاى خيالى (اشغال فكرى بيش از حد درباره سلامتى و ترس از بيمارى، بى‏آنكه جايى براى نگرانى باشد). 8. اختلال‏هاى تجزيه‏اى. تغييرات موقت در كاركردهاى هشيارى، حافظه، يا هويت شخصى به علت مشكلات هيجانى از جمله اين اختلال‏ها يا دزدودگى (شخص به دنبال يك تجربه هيجانى نمى‏تواند چيزى را درباره گذشته خود به ياد آورد)، چند گانگى شخصيت. 9. اختلال‏هاى جنسى و هويت جنسى. شامل نارضايتى جنسيتى، اختلال عملكرد جنسى مانند ناتوانى جنسى، زود انزالى و سردمزاجى و... بيزارى جنسى و اختلال درد جنسى. 10. اختلال‏هاى خوردن. مانند بى‏اشتهايى عصبى، پرخورى. 11. اختلال‏هاى خواب. مانند بى‏خوابى، بدخوابى، پرخوابى، اختلال كابوس، خوابگردى، دهشت خواب، نابهنجارى خواب. 12. اختلال‏هاى كنترل تكانه ها. مانند اختلال انفجارى، دزدى بيمارگونه، آتش‏افروزى بيمارگونه، قماربازى بيمارگونه، وسواس، مو كنى و... . 13. اختلال‏هاى سازگارى. مانند اختلال سازگارى همراه با خُلق افسرده و همراه با اضطراب. 14. اختلال‏هاى شخصيت. الگوهاى ديرپايى از رفتار غيرانطباقى، شامل شيوه ‏هاى نارس و نامناسب براى كنار آمدن با فشار روانى يا حل مشكلات. براى مثال چند مورد از اختلال‏هاى شخصيتى را نام مى‏بريم: شخصيت خودشيفته، شخصيت وابسته، شخصيت وسواسى، شخصيت ضداجتماعى و... (براى اطلاع بيشتر ر.ك : متن تجديد نظر شده راهنماى تشخيصى و آمارى اختلال‏هاى روانى، چاپ چهارم، سال 2000، ص 53 - 77.)

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#کلیات اختلالات