تیک چیست و چه افرادی تیک می گیرند؟


سؤال :

تیک چیست و چه افرادی تیک می گیرند؟


جواب :

خوشحاليم شما مخاطب ما هستيد؛ اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم. «تيك» اختلالي است كه در آن فرد حركات و صحبت هاي تكراري را چندين بار در روز به طور مداوم انجام مي دهد. اين اختلال به طور كلي به سه گروه اصلي تقسيم مي شود : 1. تيك حركتي : اين تيك از دو نوع ديگر شايع تر است. در اين حالت فرد حركاتي مانند پلك زدن ، تكان دادن لب و فك ، شكلك در آوردن، تكان دادن سر يا بالا انداختن شانه ها را تكرار مي كند. همچنين ممكن است چندين بار پاهايش را تكان دهد يا سرش را به دفعات به عقب و طرفين برگرداند. 2. تيك صوتي : در اين حالت فرد ممكن است بارها سرفه كند، خرخر كند، بيني خود را به طور مكرر بالا بكشد، فين كند، كلمات زشت بيان كند يا حرف زشت را چند بار تكرار كند يا ممكن است يك كلمه يا حرف ديگران را بارها به زبان بياورد. 3. تيك صوتي و حركتي (اختلال توره) : در اين افراد تيك حركتي و صوتي هر دو وجود دارد. به طور مثال فردي كه همزمان يك كلمه را چندين بار تكرار مي كند و در حين آن به طور مداوم پلك مي زند. نكته مهم اين است كه بايد بدانيد تمام اين تيك ها – حركتي، صوتي و توره (صوتي و حركتي) – به صورت غير ارادي هستند. *** عوامل مؤثر در تيك - وراثت : در اختلال تيك، ژن نقش بسيار مهمي دارد. افرادي كه دچار تيك هستند معمولاً يكي از اعضاي خانواده آنها دچار تيك است همچنين تيك در دو قلوهاي يك تخمكي زياد ديده مي شود. - استرس و اضطراب : يكي از علل بسيار مؤثر در به وجود آمدن تيك ، استرس و اضطراب بيش از اندازه است. افرادي كه مشاغل پر استرس دارند يا در خانواده هاي متشنج – خانواده هايي كه در آنها دعوا و مشاجره بين والدين و ديگر اعضاي خانواده زياد است - زندگي مي كنند، احتمال اينكه دچار تيك شوند زياد است؛ همچنين مشخص شده است كه رفتارهاي تيكي در زمان فشارهاي عصبي افزايش مي يابد. زماني اعتقاد بر اين بود كه تيكها علامت بيروني احساسات سركوب شده و تعارضات و كشمكش هاي دروني اند. امروزه در بسياري از نقاط جهان آن را تركيبي از عوامل محيطي و زيستي مي دانند.تقريباً در يك سوم موارد پايه ژنتيكي دارد اما در برخي حالات ممكن است اين عادت از طريق تقليد به دست آيد. همچنين مشخص شده است كه رفتارهاي تيكي در زمان فشارهاي عصبي افزايش مي يابد كه اين امر به «تيك عصبي» منجر مي شود. *** چه بايد كرد؟ مهمترين عاملي كه مي تواند اين رفتار را كم نموده و به عنوان ريشه اصلي درمان محسوب شود،كاهش فشار روحي است. به لحاظ اين كه رفتارهاي تيكي غالباً با فشار روحي تشديد مي شوند؛ پس عناصري را در زندگيتان جستجو كنيد كه ممكن است منشأ ناراحتي يا نگراني براي شما گردند. براي كاهش تنش هاي احتمالي ، تا آن جايي كه ممكن است براي ايجاد آرامش و حذف موقعيت هاي فشار زا بكوشيد. تعداد تيك اغلب با كاهش فشار روحي، تقليل مي يابد. *** در خصوص چنين رفتار و عادتي و بطور كلي در مورد تيك عصبي به چند نكته مي توان اشاره نمود : نكته 1 : معمولاً تيك هاي عصبي بصورت حركات غير ارداي و انقباضات عضلاني ناگهاني بوده و حداقل بطور گذرا در درصد قابل توجهي از افراد ديده مي شوند. نكته 2 : توصيه مناسب به فرد مبتلا به تيك اين است كه توجهي به تيك ها نداشته باشد، چرا كه تمركز روي تيك، باعث تشدید آن مي شود. پس بهترين راه ناديده گرفتن آن است. نكته3 : اكثر تيك هايي كه تازه آغاز شده اند، مسير محدود و گذرايي دارند و به سمت اختلال جدي تري پيش نمي روند و حداكثر در طي دوره هاي استرس آور عود مي كنند و معدودي از تيك ها بيشتر از يك سال طول مي كشند. نكته4 : جهت درمان اين اختلال از روش هاي شناختي، رفتاري و در بعضي موارد از دارو درماني هم استفاده مي شود . در روش رفتار درماني از تكنيك هاي خاصي براي كاهش و حذف تیک استفاده مي شود كه بايد تحت نظر روانشناس صورت گيرد.مهمترين راه درمان اين اختلال حفظ آرامش و كم نمودن استرس است.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#عادات و تیک ها