درمان خود كم بينى بر اساس روايات دينى


سؤال :

آيا براى درمان خودكم بينى و افزایش اعتماد به نفس، بر اساس روايات دينى راهكارى وجود دارد؟


جواب :

با سلام و سپاس از اينكه مركز ما را براي پاسخ و راهنمايي برگزيده ايد. پرسشگر گرامي خود كم بيني حالتي است روحي و رواني در انسان كه بر اثر احساس كهتري ايجاد مي شود و عوامل ايجاد احساس كهتري طبق اشاراتي كه در آيات قرآن شده به چند علت مي باشد: 1- سركوب شدن حس برتري جويي : این حس در سرشت انسان قرار داده شده است كه علامه طباطبايي (ره) از آن به نام حس استخدام ياد مي كنند. اين حس در وجود انسان در تمام مراحل زندگي از كودكي تا پيري وجود دارد، لكن براي ظهور و بروز آن موانع بسيار وجود دارد و اين موانع نمي گذارند اين حس چنانكه بايد شكوفا شود و اينجاست كه انسان نسبت به ضعف خود آگاه مي شود، زيرا در مبارزه با موانع شكست مي خورد و اينجاست كه احساس حقارت و كهتري به او دست مي دهد. 2- تاثير محيط : منظور از محيط اعم از خانه، مدرسه و اجتماعي است كه در آن زندگي مي كنيم. مثلا اگر در محيط خانه پدر و مادر بطور دايم فرزند خود را با ديگر بچه هاي فاميل كه داراي استعداد درخشان‌تري هستند مورد مقايسه قرار دهند و دايم بر او سركوفت بزنند، كم كم حالت كهتري و عقده حقارت در فرزندشان ايجاد مي شود , قضيه در مدرسه و يا اجتماع نيز از همين قرار است. پس تبعيض ها و نابرابري ها در محيط هاي خانه و مدرسه و اجتماع نيز عامل ديگري براي احساس كهتري محسوب مي شوند. 3- معلوليتهاي جسمي : احساس كهتري ممكن است از يك نقص بدني و يا رواني سرچشمه گيرد. 4- صفات غير عادي : وجود پاره از صفات، نشانه ها يا خصوصيات غير عادي در برخي از افراد، آنان را در معرض تمسخر و ريشخند ديگران قرار مي دهد و عاملي براي احساس كهتري آنها مي شود. 5- خود فراموشي : ممكن است علت احساس كهتري، بيروني نباشد بلكه خود شخص زمينه هاي ايجاد كهتري را بوجود آورد؛ خود فراموشي كه عامل آن خدا فراموشي است يكي از علل ايجاد احساس كهتري است چرا كه انسان غافل از خود انساني حقير و پست خواهد بود زيرا بر اساس مكتب اسلام دو چيز مايه سعادت بشر است نخست ياد خدا و ديگر ياد روز جزا؛ غفلت از اين دو باعث سقوط انسان مي شود و آنگاه وي با درك اين سقوط، احساس خواري و ذلت و كهتري مي كند.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#اعتماد به نفس