تأثيرات مخرب ماهواره بر فرهنگ و تمدن جامعه ايراني


سؤال :

تأثيرات مخرب ماهواره بر فرهنگ و تمدن جامعه ايراني را برای جوانان تبیین کنید؟


جواب :

خوشحاليم شما مخاطب ما هستيد؛ اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با اين موضوع براي شما باشيم. پرسشگر گرامي؛ ماهواره هم مانند ديگر وسايلي كه در اختيار انسان است وسيله اي است دو بعدي (مفید یا مخرب) و اثرات آن بستگي به فرد استفاده كننده دارد. اما بايد به اين نكته توجه نمود كه آثار مخرب آن بيشتر از آثار مفيد وآموزنده اش مي باشد و در عين اينكه ممكن است فرد از آثار مفيد آن استفاده مي نمايد بطور ناخودآگاه تحت تأثير عوارض منفي آن هم قرار بگيرد. لذا استفاده از ماهواره داراي اثرات سوئي است كه در مواردي اصلاح اين اثر، مشكل و يا غير ممكن خواهد شد. از اثرات ماهواره اين است كه به صورت نا خود آگاه پيام هاي منفي را ارسال كرده به نحوي كه در روح و جان مخاطب اثر گذار بوده وانسان را به مسير هاي غير واقعي و نادرست سوق مي دهد. اثرات ماهواره را مي توان در سه حوزه «اعتقادي»، «فرهنگي و اخلاقي» و «سياسي» مورد بررسي قرار داد و اين اثرات در مورد جوان عميق تر و شديد تر مي باشد : الف) اعتقادي از آن جا كه هر انسان به لحاظ ايدئولوژيك داراي يك سري مباني واعتقاداتي مي باشد ورفتار او نيز مطابق با نوع تفكر او نسبت به جهان وخداوند هست، پس بايد از اين مرزهاي اعتقادي دفاع كرده و آن ها را به نحو احسن بشناسد و مهمترين دشمن در عرصه اعتقادات، شبهات و تلقين هاي نادرست بوده و در زمان فعلي اين شبهات با رنگ و لعاب زيباتر خود را بروز مي دهند. متاسفانه ماهواره در شمار ابزارهايي قرار گرفته كه به مرزهاي عقيدتي انسان ها خصوصاً اسلام و به ويژه مكتب تشيع حمله ور شده و قصد دارد اساس اين مكتب را در هم بريزد. البته نا گفته نماند اغراض سياسي در اين مساله بي تأثير نيست. ب) فرهنگي و اخلاقي همان طور كه مي دانيد هويت انساني به فرهنگ وتمدن او بر مي گردد و انساني كه داراي فرهنگ وتمدن نباشد دچار بحران هويت گشته و از او يك شخصيت كاملاً وابسته و متكي به ديگران مي سازد و دائماً چشمش به ديگران بوده تا خود را همانند آن ها قرار دهد واين مطلب به ويژه در مورد ملت ايران كه داراي فرهنگ كهن واصيل مي باشد بسيار خطرناك بوده وتهديدي بسيار جدي به شمار مي آيد و از طرفي قوام جامعه به اخلاق و رعايت آن توسط افراد جامعه بر می گردد و زماني كه انسانيت، حريم هاي شخصي، اساس خانواده و ... از بين برود، چنين جامعه اي از درون خالي شده و با تلنگري در هم مي ريزد واين مساله در مورد جوانان ونوجوانان مهم تر است. ماهواره از طريق پخش فيلم هاي پورنو و سكسی، شهوت برانگیز و غير اخلاقي كه نتيجه اي جز بي بند و باري، بي حيايي، مشوش شدن ذهن جوان و ... ندارد به اين مقصد پليد دست پيدا مي كند. ج) سياسي از آن جا كه دشمنان ما با مسأله نظامي موفق به پيشبرد اهداف خود مبني بر تصرف و تسخير ايران اسلامی نشدند، بر همين اساس از ابزارهايي مانند ماهواره، اينترنت و ... كمك گرفته اند تا مردم يك كشور را از طريق القاي شبهات و حرف هاي غير واقعي نسبت به نظام دلسرد كرده وآنها را به نوعي به دشمني با نظام دعوت مي كنند و اين اقدام از طريق راه هاي مختلف و در ظاهري بسيار زيبا و فریبنده و با اظهار كمك به مردم يك كشور صورت مي پذيرد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#ماهواره