یک دندگی


سؤال :

دوستي دارم از سر لجبازي روز روشن را مي گويد شب تار است، نحوه برخورد با او چگونه بايد باشد تا رفتار خود را عوض كند؟


جواب :

دوست گرامي، بهترين روش براي برخورد با افراد لجباز اين است كه در ابتدا سعي كنيد او را از لجاجت باز داريد، زيرا اگر كسي بر لجاجت پافشاري كند، هيچ چيزي را نمي پذيرد و به قول معروف ماست را هم سياه مي داند يا به قول شما روز روشن را تار ميداند. براي اين كار از راهكارهاي زير استفاده كنيد: 1. اگر در سخنان يا كارهاي او نقطه مثبتي يافتيد، آن را بپذيريد و به او بفهمانيد كه قبول داريد. اين كار باعث مي شود او شما را فردي منصف بيابد و در نتيجه از لجاجتش كمي دست بردارد و سخن شما را هم بپذيرد. 2. از انتقاد كردن زياد به او اجتناب كنيد و اجازه دهيد خودش به اشتباهاتش پي ببرد، خيلي از كارها به مرور زمان حل مي شود. 3. به او اجازه دهيد از شما انتقاد كند و هر احساسي درباره شما دارد بيان كند، حتي اگر اين كار را نكرد از او مصرانه بخواهيد احساسش را بيان كند. اگر او نتواند احساس ناخوشايندش را به شما بگويد، به صورت لجاجت و كارهاي منفي ديگر نشان مي دهد. 4. اگر از او ناراحت شديد به او نگوييد «تو مرا ناراحت كردي» بلكه بگوييد: «از اين كار يا سخنت احساس ناراحتي پيدا كردم»، سپس به او بفهمانيد كه براي او ارزش زيادي قائل هستيد و شخصيت او را زير سؤال نمي بريد، بلكه فقط از كارش انتقاد داريد. اين كار باعث مي شود او از شما فاصله نگيرد، بلكه سعي كند محبوبيت بيشتري پيش شما پيدا كند، زيرا او با اين كار شما احساس مي كند شخصيتش براي شما پذيرفته شده است و شما به موفقيت او اهميت مي دهيد. به همين جهت دست از لجاجت بر مي دارد. اما اگر مثلا به او بگوييد: «تو آدم بي عرضه اي هستي و من از تو بدم مي آيد»، نه تنها دچار لجاجت مي شود، بلكه اعتماد به نفسش را هم از دست مي دهد. 5. يكي از علت هاي اصلي لجاجت اين است كه فرد تصور مي كند مورد توجه و محبت اطرافيان نيست. اگر شما در مواقع مختلف به او بفهمانيد كه دوستش داريد، و سعي كنيد به او توجه لازم را داشته باشيد، از لجاجت او كاسته خواهد شد. در پايان اين دو نكته ديگر را هم يادآوري مي كنيم كه برخورد با افراد لجباز احتياج به صبر و حوصله دارد و جلب كردن اعتماد آنها به خود، كار تدريجي است. پس سعي كنيد با به كار بستن راهكارهاي فوق به تدريج او را از لجاجت خارج كنيد. نكته ديگر اينكه بايد او را خلع سلاح كنيد و يكي از راه هاي خلع سلاح او توجه مثبت بدون شرط است؛ يعني او را قطع نظر از رفتارش بپذيريد و به حرف خوب او گوش دهيد و در برخي مشكلات با او همدردي كنيد. مجموعه اين برخورد موجب اعتمادسازي و ايجاد يك رابطه عاطفي ميان شما مي شود و او شما را از خودش مي داند و ديگر دليلي براي لجبازي نمي بيند زيرا لجبازي ميان دو نفر به خاطر دوئيت است يعني «من و تو» وقتي با جلب اعتماد او «من و تو» تبديل به «ما» شد او دست از لجبازي بر مي دارد؛ زيرا لجبازي نسبت به شما را لجبازي به خودش مي داند. البته به كار گيري اين راهكارها بسيار ظريف و دقيق است و نياز به صبر و حوصله دارد و به تدريج حاصل مي شود نویسنده: زهرا محمدی

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#سایر مباحث دوستی