ازدواج موقت


سؤال :

س.شرایط ازدواج ندارم و خودم را نمیتوانم کنترل کنم.زیاد گناه میکنم.میخاهم ازدواج موقت کنم.ازدواج موقت را بررسی و اسیب شناسی کنید.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه گمان کرده اید شرایط ازدواج را ندارید ، برداشت صحیحی نیست و عمدتا ناشی از ترس جوانان از انتظارات مادی ازدواج و یا نگرانی از سربازی ، تحصیل ، نبود شغل و درآمد و امثال اینهاست که هیچ یک از آنها مانعی حقیقی برسرراه ازدواج نیستند به خواستگاری بروید و همانی که هستید را صادق و شفاف شرح دهید . و اینکه شرایط شما را بپذیرند یا نپذیرند به دختر و خانواده او مربوط است و هرگونه پیش فرض ذهنی در این مورد غلط وناشی از ضعف و ترس مرد است ازدواج موقت برای پسر مجرد سم است . و نگاه وی را به زندگی مشترک منحرف می کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی