سخت گیری در معیارها


سؤال :

تاکید بر معیارهایم برای انتخاب همسر سخت گیری است؟و اگر این موارد قبلی هنوز ازدواج نکرده باشند سراغشان بروم یا نه!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با توضیحی که داده بودید پیگیری موارد گذشته را به صلاح نمی دانم اگر معیارهایی که می گذاریم جزو باورها و روش زندگی کردنی باشد که انتخاب کرده ایم ، ترجمه آنها به سختگیری غلط است معیارها 3 وضع : 1 - لازم و ضروری ( تناسب در باورها و روش زندگی ) 2 - مناسب و مفید ( امتیازهایی مثل کیفیت خانواده ) 3 نابجا و غلط یا اضافی ( مدرک فلان و رشته بهمان ) دارند دسته اول باید باشد دسته دوم بر حسب قوت دسته اول ، از ضرورت می افتد دسته سوم مانع از تصمیم سازی و بی اثر یا بی فایده است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دیدگاه