کارهای انسان در دنیا-2


سؤال :

به نام الله .اگر یک انسان ، بدون داشتن هیچ گونه دین و مذهبی ، بدون داشتن قرآن و پیامبران و ... به دلیل داشتن فطرت الهی و نگرش انسانی در زندگی ،(در وجود همه انسان ها گرایش به کارهای خوب و الهی وجود دارد)همیشه دارای نیت خوب باشد و باعث اذیت و آزار دیگران نشود و خوب زندگی کند . به آنچه خداوند از انسان اشرف مخلوقات انتظار داشته ، دست پیدا نکرده است ؟ یعنی انسان ، بدون دین و قرآن ، نمیتواند انسان واقعی شود ؟ نمیتواند انسانی زندگی کند ؟ نمیتواند رشد روحی و بزرگی و تعالی پیدا کند ؟ اگر نمیشود ، پس این همه انسان ها در نقاط مختلف جهان ، چگونه اینقدر مهربان و دلسوز و انسانی و الهی زندگی میکنند ؟ گاهی حتی بهتر از کسانی که دین و قرآن و پیامبر و امامان را داشته اند ؟ مهربانی و خوب بودن و نیت خوب داشتن و دنبال صفات الهی رفتن در وجود همه انسان ها هست ، این همه بحث و جدال و برتری جویی ها و دنبال اثبات دین و ... بودن ها برای چیست ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر انسان همین ۷۰ و ۸۰ سالی بود که در این دنیا می آید و می میرد و خاک می شود و تمام می شود ، همان داشته های فطری اش کافی بود و نیاز نبود بداند مبداش کجاست ،‌ معادش چیست و به کجا می رود . و چه بسا برای یک زندگی متوقف در همین فرصت عمر دنیایی ،‌ دین بجای آنکه هدایت باشد ،‌ مزاحمت هم بود و با احکام و تکالیفش مانع هم محسوب می شد اما وقتی انسان انسانی باشد که بداند فرصت کوتاه عمر در دنیا ، تنها مقدمه ای برای ورود به عرصه جاودانه آخرتی ست که به محضر خالقش می رود ، دیگر نمی تواند به همین مدیریت های غریزی اکتفا کند و با چند خوبی و مهربانی خشنود شود قصه دنیا و آخرت ،‌ شبیه دوران جنینی درون رحمی ست و دنیای وسیع بیرون از رحم : اگر جنین دوران حیاتش همان ۹ ماه و اندی بود که در رحم مادر باشد و تمام شود ، دست و پاهایش اضافی بودند و قلب تنها منبع جریان خون بود و درد زایمان و فشار های بعد از تولد می توانست برایش زحمت باشد . ما از این دنیای دنی با زایمان مرگ به آخرت بی پایانی می رسیم که باید برای جایگاهمان در آن فرصت جاودانه ، در همین دنیا کار بکنیم . چه فریبکار و دروغگو و جنایتکاری هستند کسانی که می خواهند با چند مهربانی و مسئله غریزی ما را سرگرم دنیا کنند و از خدایی که به سمتش مسافریم محروممان کنند و بعد به قول شریف قرآن در قیامت دعوایمان بشود اینکه : این شیاطین ما را از پرستش خدا دور کردند و آن شیاطین بگویند خدایا عذاب اینها را زیاد کن که تبعیت همین ها باعث شد ما به اغوا و انحراف آنها بپردازیم و خدا بفرماید هر دویتان خاموش باشید که این همه دعوت و پیام صریح مرا نشنیدید و به تبعیت از شیاطینی پرداختید که من دشمنی آنها را با شما در قرآنم مفصل شرح داده بودم و همه این حقایق را ما از طریق وحی و ارسال انبیاء فهمیده ایم . انبایی که برای اثبات الهی بودن فرامینشان ، خداوند آنها را مزین به اعجازها کرد دختر عزیز و گلم !‌ مراقب باش با این حرفهای بظاهر قشنگی که همه قصدشان سرکشی از پذیرش تکلیف الهی ست و سرگرم ماندن به دنیا و رها کردن مقصد الهی ،‌ فریفته نشوی و دنیایت را به پوچی و سرگرمی و آخرتت را به انحراف و تباهی نفروشی و اسیر این دنیا زده های فریبکار پستی که خودشان عرضه بندگی نداشتند و نمی توانند دیگران را در بندگی خدا ببینند نشوی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اعتقادی