مشکل با فرزند


سؤال :

دو فرزند پسر 25 و 23 دارم که هر دوی آنها در ارتباط برقرار کردن با دیگران و خونه فامیل رفتن مشکل دارن و هر دفعه یک بهانه میارن و این یک مشکل شده و فامیل احساس نارضایتی می کنند.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر خودشان مایل اند در مورد این رفتارشان از من مشورت بگیرند تو از پیگیری و سربسرگذاشتنشان پرهیزکن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسایل رفتاری