دوست دارد با جمع دوستان باشد


سؤال :

فرزندم دوست داردبیشتر با جمع دوستان باشدو ازخانه دوری میکند واحساس دوری از مادارد.وبیشتر درددلهایش را با دوستانش مطرح میکند.لطفا راهنمایی کنید. برای تقویت ارتباط بااوچه کنیم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برای او که در کمال نوجوانی بسر می برد چنین ویژگی خیلی معمول و عادی ست و اینکه شما انتظار داشته باشید او مثل کودکی در کنار شما و تحت مراقبت و مدیریتتان باشد ، انتظار بی جایی ست و حتی اگر اینطور می بود ضعف محسوب می شد نه امتیاز این رفتار که خود مهارت محسوب می شود باید از طرف شما تشویق هم بشود آنچه می تواند خطر باشد این است که شما نتوانید رابطه حسی و عاطفی خود را با فرزندتان حفظ کنید و او به سمت موضوعات و افرادی کشیده شود که با ساختار سالم در تعارض باشد اگر فرزندتان از این فاصله گرفتن در مسیر رشد و سلامت رفتاری اش استفاده می کند خیلی هم خوشحال باشید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مسایل رفتاری