زمان تحقیق


سؤال :

بنظر شما بهترین زمان برای تحقبق چه زمانیست؟؟ قبل از صحبت دختر و پسر ( در جلسات خواستگاری) یا بعد از آن؟؟ و اینکه در جلسات خواستگاری محتوی چه چیزهایی باشد بهتر است


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق زمان مشخصی ندارد و تنها زمانش قبل از رسمی شدن ازدواج است تحقیقات هم منبع مطمئنی برای تصمیم گیری نیستند و تنها اخباری از تحقیقات ارزش دارند که منفی هستند . یعنی اطلاعات مثبت قابل تکیه کردن نیستند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تحقیقات