تربیت فرزند

videocamتعداد ویدیو: 26ویدیو

scheduleمدت زمان دوره:03:25:56

perm_identityتعداد دانشجویان: 58دانشجو

turned_in_notقیمت دوره: رایگان

  • بخش ۲ : تعاریف تربیت
  • بخش ۳ : انتظارات غلط والدین درباره تربیت
  • بخش ۴ : پایه های تربیت
  • شناخت 00:09:58


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email habashi@ezdevaj.org