لیست شرکت کنندگان در کلاس مدل های ارتباطی دختر و پسر

 • حسین افشار تست
 • همایون میش مست
 • مجید عالی محمدی
 • فاطمه پهلوان نژاد
 • نگار تقي نيا
 • زينب اختري
 • جلیل صیادی
 • ناهید پاکباز
 • محمد روشنایی
 • شهرزاد جهان باز
 • ملیحه حاجی زاده
 • مینا موسوی
 • مجید غلامی
 • اطهره ادب
 • علی نظری
 • مرتضی حقی فام
 • مهسا رنجبر
 • مصطفی باختر
 • امیر مقصودی
 • محمد رضائی مجاز
 • الهه زارعی
 • mahdi rad
 • مریم پاک آئین
 • مسعود امینیان فر
 • مجید کدیور
 • عباس شهبازیان
 • سعیده یساری
 • بنيامين مفرح بناب
 • قاسم قاسم
 • حسین افشار صفوی
 • محد باقر کاظم زاده
 • نیلوفر امیری
 • اسماعیل عینی
 • معصومه محمدي
 • عليرضا محقق حضرتي
 • زینب امیری کوه بنه
 • محمدامین حسینی فر