مدل های ارتباطی دختر و پسر

favorite افزودن به علاقه مندی ها


favorite افزودن به علاقه مندی ها


videocam تعداد ویدیو: 20ویدیو

schedule مدت زمان دوره: 03:06:40

perm_identity تعداد دانشجویان: 52دانشجو


turned_in_not قیمت دوره: رایگان


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده
 • بخش ۱ : روابط دختر و پسر از منظر شرعی
 • حریم پروردگار link file_download ۰۷:۴۲
 • ﺣﺮﻳﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻨﺪه link file_download ۰۲:۴۸
 • حریم بنده link file_download ۰۷:۱۲
 • ﺣﺮﻳﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻨﺪه در رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ link file_download ۱۱:۴۱
 • بخش ۲ : روابط دختر و پسر از منظر اجتماعی
 • ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن اﻧﮕﻴﺰه ازدواج و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻃﻼق link file_download ۰۳:۳۷
 • آﺛﺎر رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎعی link file_download ۱۶:۳۷
 • بخش ۳ : روابط دختر و پسر از منظر روانشناختی
 • ﻋﻮاﻣﻞ راﺑﻄﻪ از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎختی link file_download ۰۸:۴۷
 • اولین عامل: تأمین غرایز link file_download ۰۸:۴۸
 • ﻻﻳﻪ ﻫﺎی رواﺑﻂ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺮایز link file_download ۱۷:۵۰
 • دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ: ﺗأمین ﻋﻮاﻃﻒ link file_download ۱۴:۳۸
 • ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم: ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ازدواج link file_download ۱۰:۴۱
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ رواﺑﻂ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ازدواج link file_download ۰۸:۰۸
 • ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اوﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی link file_download ۰۷:۱۲
 • واﺑﺴﺘﮕﻲ دوﻣﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮوز اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی link file_download ۰۷:۵۷
 • بخش ۴ : وضعیت های مختلف دخترها نسبت به پسرها
 • وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﺎ link file_download ۰۶:۴۴
 • ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﺎذب و ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻗﺼﺪ ازدواج link file_download ۱۱:۲۸
 • مرداﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺠﺮد را درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ link file_download ۱۴:۵۷
 • راه ﻫﺎی رﻫﺎﻳﻲ از درﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ link file_download ۰۷:۳۲
 • روش های درست ابراز علاقه دختر به پسر link file_download ۰۷:۰۲
 • ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﻧﻤﻲ روﻧﺪ؟ link file_download ۰۵:۱۹
بالاخره روابط دختر و پسر چگونه باید باشد؟ برخی می گویند اصلا چه لزومی دارد روابط داشته باشیم؟ و برخی دیگر روابط کاملا آزاد را تجویز می کنند. در اینجا حد و تاثیر این روابط را از منظرهای مختلف اجتماعی،روانشناختی، دینی و .. تشریح می کنیم.