پایه ریزی ازدواج موفق

videocamتعداد ویدیو: 52ویدیو

scheduleمدت زمان دوره:06:41:58

perm_identityتعداد دانشجویان: 39دانشجو

turned_in_notقیمت دوره: رایگان

 • بخش ۱ : ضرورت های مقدمه ازدواج
 • بخش ۲ : ضرورت ازدواج
 • بخش ۳ : انگیزه ازدواج
 • بخش ۷ : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • بخش ۸ : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و اﻧﺲ(ﻋﺸﻖ) ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • بخش ۱۰ : شاخص خانواده برای اقدام به ازدواج
 • اﻣﻦ 00:05:04

 • ارزش 00:03:18

 • ﻣﻮﺿﻊ 00:02:42

 • بخش ۱۱ : ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • بخش ۱۲ : ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ
 • بخش ۱۴ : :ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي درﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ
 • بخش ۱۵ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻮاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

email