تکنیک های پایه ریزی ازدواج موفق

favorite افزودن به علاقه مندی ها


favorite افزودن به علاقه مندی ها


videocam تعداد ویدیو: 52ویدیو

schedule مدت زمان دوره: 06:41:58

perm_identity تعداد دانشجویان: 75دانشجو


turned_in_not قیمت دوره: رایگان


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده
 • بخش ۱ : ضرورت های مقدمه ازدواج
 • 1- سلامت روانی link file_download ۰۹:۰۱
 • 2- مبانی و نگرش به تشکیل زندگی مشترک link file_download ۰۱:۵۳
 • 3- کسب مهارت link file_download ۰۱:۵۹
 • 4و 5- شناخت ها و شاخص های مخاطب و شناسایی آن ها link file_download ۰۱:۵۸
 • بخش ۲ : ضرورت ازدواج
 • ضرورت ازدواج link file_download ۱۶:۲۴
 • مثال ها و نمونه های مختلف زوجیت link file_download ۰۹:۰۳
 • بخش ۳ : انگیزه ازدواج
 • انواع انگیزه غلط link file_download ۱۲:۱۵
 • برای خدا،از من ارزش های درست انگیزه link file_download ۱۹:۳۷
 • بخش ۴ : معيار سن براي ازدواج
 • انواع معیارهای ازدواج link file_download ۰۳:۲۹
 • سن و ملاك های تشخیص سن link file_download ۰۴:۵۶
 • ملاحظات ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﺑﺘﺪاي ﺟﻮاﻧﻲ link file_download ۰۸:۳۳
 • اﺧﺘﻼف ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ link file_download ۰۸:۱۸
 • بخش ۵ : ﻣﻌﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ازدواج
 • زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد +ﺗﺎﺛﻴﺮ از دﻳﮕﺮان link file_download ۱۲:۵۵
 • ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي زﻳﺒﺎﻳﻲ +ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺤﺘﻮا link file_download ۰۶:۰۴
 • زﻳﺒﺎﻳﻲ+اﻣﻨﻴﺖ link file_download ۰۴:۵۰
 • ﺣﺪ ﻳﻘﻒ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺧﺮوج از ﺗﻨﻮع ﺧﻮاﻫﻲ link file_download ۱۴:۵۵
 • اﻧﺘﺨﺎب زﻳﺒﺎﻳﻲ link file_download ۰۹:۲۴
 • اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﺮدﻳﺪ زﻳﺒﺎﻳﻲ link file_download ۱۵:۱۵
 • بخش ۶ : ﻣﻌﻴﺎر اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي ازدواج
 • اﺷﺘﻐﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ازدواج link file_download ۱۱:۰۷
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮرﻋﺎﻃﻔﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ، ازدواج ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮب link file_download ۱۴:۲۵
 • ﻧﮕﺎه ﻣﺎدي دوﻣﻴﻦ ، ﻣﺸﻜﻞ ازدواج ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮب link file_download ۰۱:۳۹
 • ﺧﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ازدواج ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮب link file_download ۰۱:۵۳
 • ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن زن، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ازدواج ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮب link file_download ۰۸:۴۰
 • بخش ۷ : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ(ﺿﺮوري) link file_download ۰۶:۰۱
 • ﻫﻤﺖ و اﺷﺘﻐﺎل(ﺿﺮوري) link file_download ۰۵:۰۶
 • بخش ۸ : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و اﻧﺲ(ﻋﺸﻖ) ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﺸﻖ link file_download ۱۵:۵۶
 • آﺛﺎر آﻏﺎز ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﻲ link file_download ۱۸:۰۲
 • اﻣﻴﺪواري ﺑﻪ ﻋﺸﻖ دو ﻃﺮﻓﻪ link file_download ۰۵:۳۱
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺸﻖ واﻗﻌﻲ link file_download ۱۵:۳۶
 • ﻋﺸﻖ ﺣﻘﻴﻘﻲ در زﻧﺪﮔﻲ link file_download ۰۳:۵۲
 • بخش ۹ : ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • ﻓﻬﻢ، اول ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ link file_download ۰۹:۱۷
 • ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، دوﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ link file_download ۰۲:۴۲
 • ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻦ از اﻧﺪازه ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ link file_download ۰۲:۲۲
 • رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ واﺣﺪ در ازدواج link file_download ۰۲:۰۵
 • بخش ۱۰ : شاخص خانواده برای اقدام به ازدواج
 • ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده link file_download ۰۴:۳۶
 • اﻣﻦ link file_download ۰۵:۰۴
 • ارزش link file_download ۰۳:۱۸
 • ﻣﻮﺿﻊ link file_download ۰۲:۴۲
 • بخش ۱۱ : ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي اﻗﺘﺪام ﺑﻪ ازدواج
 • آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ link file_download ۰۲:۴۳
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ link file_download ۱۱:۳۰
 • بخش ۱۲ : ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ
 • ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت link file_download ۱۴:۲۸
 • ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻧﻮاده link file_download ۱۶:۱۵
 • ﻣﺴﻴﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ دور از ﺧﺎﻧﻮاده link file_download ۰۲:۱۵
 • بخش ۱۳ : ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي درﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دادن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺑﺎره ﺧﻮد link file_download ۰۷:۲۲
 • اﻋﺘﻘﺎدات link file_download ۰۵:۰۶
 • روﺣﻴﺎت ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﺪ آﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ link file_download ۰۶:۲۶
 • ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ link file_download ۰۸:۴۵
 • ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺎﻃﻔﻲ link file_download ۱۱:۰۹
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮاده درﺟﻪ اول link file_download ۰۷:۲۲
 • بخش ۱۴ : :ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي درﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ
 • ﻣﺤﻮر دوم: ﺑﻴﻨﺶ اﺳﺎﺳﻲ link file_download ۰۲:۰۱
 • ﻣﺤﻮر ﺳﻮم: ﻃﺮح زﻧﺪﮔﻲ link file_download ۰۲:۰۵
 • بخش ۱۵ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﻮاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻮر ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ link file_download ۰۳:۴۸
ازدواج یک جوان، مهم ترین تصمیمی هست که سال ها بر اساس آن باید زندگی کند. اگر جوانی با روش درست وارد این تصمیم شود زندگی اش او را متعالی خواهد کردوگرنه تنها خود را از ارزش انداخته است. آنچه شما برای این ازدواج درست را نیاز دارید را دکتر حمید حبشی به طور کامل بیان می کند.