مدیریت روابط والدین

videocamتعداد ویدیو: 9ویدیو

scheduleمدت زمان دوره:01:22:37

perm_identityتعداد دانشجویان: 53دانشجو

turned_in_notقیمت دوره: رایگان

  • بخش ۱ : وظایف زوجین در مدیریت تصمیمات زندگی
  • مقدمه 00:05:31

  • بخش ۲ : مدیریت انتظارات و روش درست

حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email habashi@ezdevaj.org