بنیان های روانی زن و مرد

favorite افزودن به علاقه مندی ها


favorite افزودن به علاقه مندی ها


videocam تعداد ویدیو: 26ویدیو

schedule مدت زمان دوره: 04:29:17

perm_identity تعداد دانشجویان: 665دانشجو


turned_in_not قیمت دوره: رایگان


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده
 • بخش ۱ : نشانه های بنیانی مرد در جسم و اقتدار
 • مقدمه شناخت بنیان های روانی زن و مرد link file_download ۰۶:۵۶
 • بنیان های روانی مرد link file_download ۰۳:۱۶
 • ویژگی های جسمی مردان link file_download ۰۶:۳۷
 • بخش ۲ : نشانه های بنیانی مرد در روان و اقتدار
 • ویژگی های مرد در روان (جرأت و جسارت در مرد) link file_download ۱۰:۴۶
 • ویژگی های مرد در روان(جرات و جسارت در تربیت كودک) link file_download ۱۴:۵۳
 • ویژگی های مرد در روان (سرعت) link file_download ۱۰:۰۳
 • ویژگی های مرد در روان (شدت) link file_download ۱۳:۳۲
 • ویژگی های مرد در روان(سختی و محكمی) link file_download ۰۸:۵۳
 • بخش ۳ : ویژگی های یک مرد مقتدر
 • استحكام، ویژگی مرد مقتدر link file_download ۱۱:۴۳
 • فرمان، عامل سلب امنیت مرد مقتدر link file_download ۱۵:۲۵
 • تهدید فشار، عامل سلب امنیت مرد مقتدر link file_download ۰۶:۰۷
 • تامین دادن، ویژگی مرد مقتدر امن link file_download ۰۶:۵۵
 • آرامش بخشی، ویژگی مرد مقتدر امن link file_download ۰۶:۵۷
 • امنیت بخشی، ویژگی مرد مقتدر امن link file_download ۰۸:۱۱
 • بخش ۴ : رفتارهای اقتدارشکن مستقیم از ناحیه همسر
 • جدل، اولین رفتار اقتدار شكن خانم ها link file_download ۱۱:۰۴
 • قهر، دومین رفتار اقتدار شكن خانم ها link file_download ۰۴:۳۳
 • گریه، سومین رفتار اقتدار شكن خانم ها link file_download ۱۲:۱۰
 • پرخاش، چهارمین رفتار اقتدار شكن خانم ها link file_download ۰۶:۵۵
 • بخش ۵ : رفتارهای اقتدارشکن غیرمستقیم از ناحیه همسر
 • رفتار های اقتدار شكن از نمای خانواده خانم link file_download ۱۵:۰۶
 • رفتار های اقتدار شكن از نمای خانواده شوهر link file_download ۱۵:۲۶
 • بخش ۶ : سطح و عمق و در زن و مرد
 • سطح و عمق در زن و مرد link file_download ۰۹:۳۱
 • نمونه های تفاوت سطح عمق زن و مرد link file_download ۱۶:۲۰
 • بخش ۷ : سطح و عمق در کلام
 • آثار و مقایسه سطح و عمق در كلام link file_download ۱۰:۵۸
 • رفتارهای رشد دهنده مرد برای كلام زن link file_download ۱۰:۴۲
 • بخش ۸ : سطح و عمق در محبت
 • آثار و مقایسه سطح و عمق در محبت link file_download ۱۴:۴۶
 • نشانه های عدم محبت مرد به زن link file_download ۱۱:۳۲
یک سری ویژگی هایی جنس خانم و آقا دارد که وابسته به سن یا شرایط محیطی نیست و در تمام افراد یکسان هست.اگر یک زوج به آن توجه نداشته باشند یک دیگر را از ارزش می اندازند.