بنیان های روانی زن و مرد

videocamتعداد ویدیو: 26ویدیو

scheduleمدت زمان دوره:04:29:17

perm_identityتعداد دانشجویان: 99دانشجو

turned_in_notقیمت دوره: 5000تومان

مبلغ مشخص شده صرفا برای دریافت گواهینامه می باشد.


حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email habashi@ezdevaj.org