مدیریت روابط خانواده

videocamتعداد ویدیو: 15ویدیو

scheduleمدت زمان دوره:02:29:06

perm_identityتعداد دانشجویان: 110دانشجو

turned_in_notقیمت دوره: رایگان

  • بخش ۲ : نگاه امانتداری در مدیریت روابط خانواده
  • بخش ۳ : اصلاح نگرش در مدیریت روابط خانواده
  • بخش ۴ : افزایش ظرفیت روانی در مدیریت روابط خانواده

email