4و 5- شناخت ها و شاخص های مخاطب و شناسایی آن ها
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۱:۵۸

درباره جلسه :