تهدید فشار، عامل سلب امنیت مرد مقتدر
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۶:۰۷

درباره جلسه :

دانلود صوت درس