احساس، رفتار محصول در نگاه امانت داری
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۸:۴۱

درباره جلسه :

دانلود صوت درس