شیوه اجرای نگاه امانت داری
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۵:۴۸

درباره جلسه :

دانلود صوت درس

سيده شهربانو حسيني ۵ ماه قبل
خوب ..متشکر
نظر