انتظار سکون و رکود
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۱۲:۵۶

درباره جلسه :

دانلود صوت درس