ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۱۱:۳۰

درباره جلسه :

دانلود صوت درس