ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻦ از اﻧﺪازه ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ
تغییر حالت نمایش

مدت زمان جلسه : ۰۰:۰۲:۲۲

درباره جلسه :

دانلود صوت درس